AD KAKAO

꿈 해몽, 건강 이야기, 유명인 명언, 베트남 독학 이야기

베트남어 독학

베트남어 독학 - 자음 (단자음/복자음)

애드카카오 2020. 7. 24. 21:11
반응형

자음 중 첫자음!! 

자음을 공부!

영어에는 있지만 베트남어에 없는 네가지 알파벳 f, j, w, z ! 

문자 발음
B (bê) 베 ban 반 / bố 보
C (xê) 쎄 cam 깜 / cô 꼬
Ch cho 쪼
D (dê) 제 dạ 자/ do 조
Đ (đê) 데 đi 디 / đã 다
G (giê) 지에 ga 가 / gọi 고이
Gh ghế 게
Gi ㅈ-반모음 già 쟈 / giỏi 죠이
H (hát) 핟 hai 하이 / học 혹
K (ca) 까 kem 깸 
Kh  kha 카 / không 콤
L (e-lờ) 엘러 làm 람 / lễ 레
M (em-mờ) 엠머 mẹ 매 / mang 망
N (en-nờ) 엔너 nam 남 / nạn 난
Ng người 응으어이 / ngưng 응응
Ngh nghi 응이 / nghiêm 응이엠
Nh ㄴ-반모음 (늬 느낌) nhỏ 뇨 / nhà 냐
P (pê) 빼 pin 삔 / pê-đan 빼-단
Ph phở 퍼 / phòng 퐁
Q (quy) 꾸이 ㄲ (남부는 읽지 않은?) qua 꽈 / quỹ 꾸이
R (e-rờ) 에러 ㅈ(하노이) /ㄹ (호치민) rõ 조 / ra 자
S (ét-sì) 엗씨 so 소 / sang 상
T tôi 또이 / tặng 땅
Th thứ 트 / tha 타
Tr trời 처이 / trà 차
V vợ 버 / voi 보이
X (ích-xì) 익씨 xã 싸 / xong 쏭

 

 

 

베트남어 복자음

Ch  Tr  Gh  Gi  Kh  Ng  Ngh  Nh  Ph  Th 

 

단자음 단어 암기
ba 숫자3 bàn 책상
고모, 여자 선생님 Bắc  북쪽
dì [지이 / 이이] 이모 dài [쟈이 /야이]
dưa [드어] 건네주다 đũa [두어] 젓가락
ga gửi 보내다
hổ 호랑이 hay 좋은, 멋진
kỹ 주의 깊게 kéo 가위
lỗ 구멍 ly [리]
mùa 계절 mềm 부드러운
nón [넌] 베트남 모자 bận [번] 바쁜
pin [삔] 배터리 nắp 뚜껑
quý 귀한 quận[꾸언] 군,구, 지역
râu [저우/ 러우] 수염 rùa [주어 / 루어]  거북이
suối 개천 sữa 우유
Tây [떠이] 서쪽 một 숫자1
vui 기쁜 vai 어깨
xin 요청하다 xuân

 

o, ô, u +ng 받침은 ㅁ소리

 

반응형